Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím zaškrtávacího políčka výslovně souhlasím nebo nesouhlasím s tím, aby společnost STAR PRAGUE s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1, IČ: 27092844, jakožto Správce, zpracovávala manuálně i automatizovaně, včetně profilování, mé osobní údaje, a to jméno a příjmení, adresa pro elektronickou korespondenci, IP adresa, cookie, telefonní číslo, za účelem nabízení služeb a produktů Správce a dalších společností náležejících k témuž koncernu jako Správce (skupina společností Star Group) prostřednictvím zasílání obchodních a informačních sdělení (Newsletter) Správcem v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Souhlas uděluji ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. a) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a prohlašuji, že veškeré mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Základní pojmy

Totožnost Správce
STAR PRAGUE s.r.o., společnost se sídlem Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1, IČO: 27092844, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 95694

Kontaktní údaje Správce
Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1
E-mail: office@stargroup.cz
Tel: +420 224 241 585

Osobní údaje, jichž se zpracování týká
Jméno a příjmení, adresa pro elektronickou korespondenci, IP adresa, cookie, telefonní číslo.

Účel zpracování osobních údajů
Mé osobní údaje budou zpracovány pro účely:

  • K zasílání obchodních sdělení (Newsletter) a nabízení bytových a nebytových jednotek uváděných na trh Správcem a společnostmi náležejícími ke stejnému koncernu jako společnost STAR PRAGUE s.r.o. („skupina společností Star Group“);
  • K zasílání informačních sdělení (Newsletter) týkajících se realizace bytových a nebytových jednotek uvedených a realizovaných na trh Správcem a společnostmi náležejícími do skupiny společností Star Group;
  • K přípravě smluvní dokumentace pro prodej, realizaci, předání, správu, reklamaci předmětu prodeje, tj. bytových a nebytových jednotek, či jejich podílů na nich;
  • Kontaktování ve věcech souvisejících s předmětem prodeje, předání / převzetí a jeho užívání a správy;
  • K zasílání obchodních sdělení s nabídkou služeb a produktů společnosti STAR PRAGUE s.r.o. a společností náležejícími do skupiny společností Star Group;
  • K zasílání obchodních sdělení s nabídkou služeb a produktů společností náležejícími do skupiny společností Star Group a třetích osob v roli poskytovatele služeb.

 

Zpracování osobních údajů
Mé osobní údaje budou zpracovány s pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, manuálně a budou uchovány v elektronické a listinné podobě.
Zpracování osobních údajů pro účely přípravy smluvní dokumentace a kontaktování ve věcech souvisejících s předmětem prodeje nebude zahrnovat automatizované rozhodování (tedy takové, kde rozhodovací proces probíhá čistě technologickými prostředky bez lidského vlivu), včetně profilování.
Zpracování osobních údajů pro ostatní shora uvedené účely může zahrnovat profilování, tedy hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k Vám, zejména k rozboru nebo odhadu Vašich preferencí a zájmů, pokud jde o nemovitosti. Na základě tohoto hodnocení následně příslušní pracovníci Star Group posoudí, zda Vás oslovit s nabídkou prodeje nemovitostí, které v budoucnu Star Group uvede na trh.
(„Profilováním“ se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.)

Doba uložení
Osobní údaje zpracovávané pro účely přípravy smluvní dokumentace, budou uloženy na dobu, po kterou mohou být po právní stránce podstatné pro realizaci předmětného smluvního vztahu, tzn. do uplynutí aplikovatelných promlčení, prekluzivních, reklamačních, uschovacích a jiných obdobných lhůt stanovených právními předpisy nebo ujednáními smluvních stran, a to do uplynutí poslední z těchto lhůt; v konkrétním případě závisí lhůta na posouzení předmětného smluvního vztahu; zpravidla však není delší než 10 let od realizace (skončení) smluvního vztahu. V případě připravovaných, ale nerealizovaných smluvních vztahů jsou Údaje zpracovávány do uplynutí příslušných promlčecích lhůt vztahujících se na předsmluvní odpovědnost, případně s jejich zrušením, pokud právní předpisy Správci neukládají povinnost uložit tyto údaje na dobu delší, tj. dobu neurčitou. Osobní údaje zpracovávané pro všechny ostatní shora uvedené účely budou uloženy na dobu do odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováním.

Právní základ pro zpracování:
Právním základem pro zpracování mých osobních údajů je právo České republiky a právo Evropské unie.

Předání osobních údajů do třetích zemí
Osobní údaje mohou být předány do Izraele, který není členem Evropské unie, který se však podle rozhodnutí Komise ze dne 31.1.2011 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů Státem Izrael v souvislosti s automatizovaným zpracováváním osobních údajů (oznámeno pod číslem K(2011) 332), považuje za zemi poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů předávaných z Evropské unie, pokud jde o automatizované předávání osobních údajů z Evropské unie do Izraele nebo o případy, kdy toto předávání není automatizováno, avšak tyto údaje jsou předmětem dalšího automatizovaného zpracování ve Státě Izrael.

Příjemci (nebo kategorie příjemců) osobních údajů
Příjemci (nebo kategorie příjemců) osobních údajů jsou zprostředkovatelé nabídky a prodeje nemovitostí uváděných na trh Správcem a skupinou společností Star Group a společnosti skupiny společností Star Group, které tyto nemovitosti na trh uvádějí, a to pouze v rozsahu a k účelu, ke kterému byly poskytnuty Správci. Pro účely takové realizace může společnost STAR PRAGUE s.r.o. poskytnout moje osobní údaje třetím stranám, které poskytují služby za účelem prodeje bytových a nebytových jednotek uváděných na trh Správcem a společnostmi skupiny společností Star Group, realizace, správy bytových a nebytových jednotek, aby byl splněn účel, kvůli kterému byly tyto údaje shromážděny.
Společnost STAR PRAGUE s.r.o. může při realizaci svých marketingových kampaní využívat služby třetích osob. Pro účely takové realizace takových marketingových kampaní může společnost STAR PRAGUE s.r.o. přenášet osobní údaje třetím osobám v roli poskytovatelů služeb, aby byl splněn účel, kvůli kterému byly tyto údaje shromážděny.
Osobní údaje můžeme předat subjektům, které pro nás provádějí zpracovávání osobních údajů nebo které nám poskytují služby, jejichž nutnou součástí je zpřístupnění osobních údajů. Jedná se zejména o subjekty, které nám poskytují služby informačních technologií (např. serverhosting nebo webhosting), databázové služby, účetní služby, daňové poradenství nebo právní služby. Spolupráce s těmito subjekty je vždy úzce provozního rázu. Příjemci nezpracovávají osobní údaje samostatně, avšak výhradně podle našich pokynů. Neseme odpovědnost za to, že ze strany příjemců nedojde ke zneužití jim zpřístupněných osobních údajů a že s nimi jsou sjednány závazky integrity a důvěrnosti osobních údajů a další závazky, které je třeba sjednat podle platných právních předpisů.

Práva subjektu ve vztahu k jeho osobním údajům
Jako subjekt osobních údajů, máte ve vztahu ke zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, právo:
a) požadovat od Správce přístup k osobním údajům,
b) požadovat od Správce opravu osobních údajů, jsou-li nepřesné, nebo jejich doplnění, jsou-li (s ohledem na účel zpracování) neúplné
c) požadovat od Správce výmaz osobních údajů, pokud: ¨
(i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
(ii) odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
(iii) vznesli jste námitky proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu (v takovém případě nebudou osobní údaje pro tento marketing dále zpracovávány),
(iv) osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
(v) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;
v těchto případech Správce osobní údaje bez zbytečného odkladu vymaže.
d) požadovat od Správce omezení zpracování osobních údajů, pokud:
(i) popíráte přesnost osobních údajů (zpracování osobních údajů Správce omezí na dobu potřebnou k tomu, aby mohl přesnost osobních údajů ověřit),
(ii) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
(iii) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
e) na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste poskytli Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat je jinému Správci; při výkonu tohoto práva máte právo i na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním Správcem jinému Správci, je-li to technicky možné;
f) odvolat kdykoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení bytových a nebytových jednotek uváděných na trh Správcem a dalšími společnostmi skupiny Star Group;
g) podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
www.uoou.cz
pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna)
e-mail: posta@uoou.cz

Důvody poskytnutí osobních údajů, důsledky neposkytnutí
Poskytnutí osobních údajů pro účel přípravy smluvní dokumentace a kontaktování ve věcech souvisejících s předmětem prodeje je nezbytné pro přípravu, uzavření a splnění předmětných smluv. Poskytnutí osobních údajů pro tento účel je dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů pro tento účel však není možné smlouvy uzavřít ani je plnit.
Poskytnutí osobních údajů pro ostatní shora uvedené účely není zákonným ani smluvním požadavkem. Poskytnutí osobních údajů pro tento účel je dobrovolné a jejich další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem. Poskytnutí osobních údajů pro účely nabídky (ani udělení souhlasu pro jejich zpracování pro tento účel) není podmínkou pro uzavření nebo plnění smluv.

Souhlasem potvrzuji, že ve vztahu ke zpracování mých osobních údajů, které jsem poskytl Správci, jsem obdržel a beru na vědomí následující informace:

Jsem si vědom / vědoma, že tento souhlas mohu kdykoliv písemně dopisem nebo e-mailem zaslaným na emailovou adresu office@stargroup.cz kdykoliv odvolat, nebo kliknutím na aktivní odkaz, který je obsažen v každém zaslaném obchodním sdělení a Správce je pak povinen mé osobní údaje zlikvidovat.